LOGO-02.png
1/1

หลักเกณฑ์การประกวดภาพยนตร์สั้น DNA – Dell New Gen Academy

ข้อตกลงและความยินยอม

ในการเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น Dell New Gen Academy "Dell Your Story"

 

1. คุณสมบัติของผู้ส่งภาพยนตร์สั้นเข้าประกวด

นักเรียน-นักศึกษา อายุไม่เกิน 25 ปี ไม่จำกัดเพศ และวุฒิการศึกษา สามารถส่งในนามกลุ่มบุคคล, ในนามสถาบัน, ยกเว้นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกวดและคณะกรรมการตัดสิน

2. เนื้อหาหนังสั้น มีความยาวไม่ต่ำกว่า 3 นาที แต่ไม่เกิน 10 นาที (รวมไตเติลและเครดิตปิดท้าย)

     - หัวข้อ: Dell your story - เทคโนโลยีกับชีวิตแบบ New normal

     - อัตราส่วนโดยรวมของภาพ 16:9

3. เนื้อหาในภาพยนตร์สั้นต้องไม่มีการพาดพิงเรื่องการเมือง/ก่อให้เกิดความขัดแย้งใดๆ และต้องไม่เข้าข่ายหมิ่นต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยคำที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสี อนาจาร และก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม ตลอดจนไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี ศีลธรรม จริยธรรม หรือหลักศาสนาใด กรณีมีภาษาถิ่นให้มีซับไตเติลภาษาไทย

4. ไม่เป็นผลงานที่ทำซ้ำ ดัดแปลง และไม่เคยนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด และผลงานที่ส่งประกวดจะต้องไม่เคยเผยแพร่หรือได้รับรางวัลใดๆมาก่อน หากตรวจพบคณะผู้จัดงานขอตัดสิทธิ์ ในการเข้าประกวดทันที

5. ผลงานที่เข้าประกวด ทางคณะผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งคืน

6. การส่งภาพยนตร์สั้นเข้าประกวด ให้ส่งไฟล์ในรูปแบบ MP4 โดยตรวจสอบไฟล์ให้เรียบร้อยและถูกต้อง หากเกิดข้อผิดพลาดหรือไฟล์เสียหายคณะผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบในความเสียหาย

7. คณะกรรมการตัดสินขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมประกวดได้ทันที โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ หากตรวจสอบพบว่าไม่ปฏิบัติตามกฎ กติกา หรือมีการลอกเลียนแบบ/ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น และผู้จัดการประกวดไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์

8. ผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมด ถือเป็นลิขสิทธิ์ของ Dell เป็นเวลา 2 ปี หลังจากวันทีไ่ด้รับรางวัล

9. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ของการประกวด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหาก่อนเผยแพร่ สู่สาธารณะ

10. ผลการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นสิ้นสุด

11. หากมีผู้แข่งขันไม่ผ่านตามข้อกำหนด จะเลื่อนผู้มีคะแนนลำดับต่อไป ขึ้นมาประกวดส่งผลงานเข้าประกวดแทน

กลับหน้าหลัก

**หมายเหตุ ผู้ลงทะเบียนรับทราบว่า หากผู้ลงทะเบียนไม่ตกลงและยอมรับตามข้อตกลง และเงื่อนไขข้างต้นจะไม่สามารถลงทะเบียนได้