top of page

สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย

Thai Film Director Associations

เอกพงษ์ สราญเศรษฐ์

อาชีพ

Director

จำนวนผลงาน

22

บริษัท

ผลงานอื่นๆ

จำนวนผลงาน

จำนวนผลงาน

จำนวนผลงาน

จำนวนผลงาน

Aekaphong Saransate

เอก

ผู้กำกับภาพยนตร์สารคดี Breaking the Cycle งานของเอกพงษ์มักสนใจในเรื่องการเมือง ความตาย และระทึกขวัญ

ผลงานที่ผ่านมา

ผลงานอื่นๆ

สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไืทย

Thai Film Director Associations

bottom of page