top of page

สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย

Thai Film Director Associations

ทำเนียบกรรมการสมาคม

คณะผู้บริหารสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยในปี 2566 - 2567

อนุชา

บุญยวรรธนะ

นายกสมาคม

คณะกรรมการสมาคม

เลขาฯ สมาคม

พัฒนะ จิรวงศ์

เลขาธิการ

มิณราญาพร สำนองคำ

เลขานุการ

ที่ปรึกษาสมาคม

อาจารย์ ดร.สามารถ จันทร์สูรย์

ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ

อาจารย์ ณัฐนัย เลิศปรีชาภักดี

ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ

ธิดา ผลิตผลการพิมพ์

ที่ปรึกษา

กฤตวิทย์ หริมเทพาธิป

ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

สมศักดิ์ เตชะรัตนประเสริฐ

ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

นนทรีย์ นิมิบุตร

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ปรัชญา ปิ่นแก้ว

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ยงยุทธ ทองกองทุน

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ทรงยศ สุขมากอนันต์

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

บัณฑิต ทองดี

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และเหรัญญิก

ธนิตย์ จิตนุกูล

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

bottom of page